User Tools

Site Tools


07907-heleophryne-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

07907-heleophryne-la-gi [2018/11/07 17:12]
127.0.0.1 external edit
07907-heleophryne-la-gi [2018/11/26 15:26] (current)
thaoit
Line 66: Line 66:
 <!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1338808-0!canonical and timestamp 20181011051244 and revision id 21821403 <!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1338808-0!canonical and timestamp 20181011051244 and revision id 21821403
  ​-->​  ​-->​
 +</​div>​
 +<​h1>​Kỷ niệm 40 năm <a href="​http://​knstech.net">​qu&​eacute;​t m&​atilde;​ vạch</​a>​ đầu ti&​ecirc;​n</​h1>​
 +<div class="​entry">​
 +<​p><​img class="​alignnone ​ wp-image-9974"​ src="​https://​7692c1718b49acf33773-1627e5bd7a24837cad84622fe09b3933.ssl.cf1.rackcdn.com/​news/​wp-content/​uploads/​2014/​06/​Juicy-Fruit-gum.png"​ sizes="​(max-width:​ 270px) 100vw, 270px" srcset="​https://​7692c1718b49acf33773-1627e5bd7a24837cad84622fe09b3933.ssl.cf1.rackcdn.com/​news/​wp-content/​uploads/​2014/​06/​Juicy-Fruit-gum.png 500w, https://​www.barcodesinc.com/​news/​wp-content/​uploads/​2014/​06/​Juicy-Fruit-gum-300x165.png 300w" alt="​Kẹo cao su tr&​aacute;​i c&​acirc;​y ngon ngọt"​ width="​270"​ height="​149"​ align="​right"​ />​H&​ocirc;​m nay đ&​aacute;​nh dấu kỷ niệm 40 năm lần qu&​eacute;​t m&​atilde;​ vạch GS1 đầu ti&​ecirc;​n trong m&​ocirc;​i trường b&​aacute;​n lẻ - tất cả bắt đầu với một g&​oacute;​i kẹo cao su Wrigley Juicy Fruit tại Si&​ecirc;​u thị Marsh ở Troy, Ohio v&​agrave;​o ng&​agrave;​y 26 th&​aacute;​ng 6 năm 1974!</​p>​
 +<​p>​Kh&​ocirc;​ng ai c&​oacute;​ thể c&​oacute;​ bao giờ mong đợi l&​agrave;​m thế n&​agrave;​o một c&​ocirc;​ng nghệ đơn giản như m&​atilde;​ vạch sẽ đi v&​agrave;​o h&​igrave;​nh dạng v&​agrave;​ khu&​ocirc;​n cảnh b&​aacute;​n lẻ.&​nbsp;​Tiếng b&​iacute;​p quen thuộc của m&​aacute;​y qu&​eacute;​t giờ đ&​acirc;​y được nghe tr&​ecirc;​n khắp thế giới l&​ecirc;​n tới 6 tỷ lần mỗi ng&​agrave;​y!</​p>​
 +<​p><​span id="​more-9970"></​span>​Hệ thống GS1 được tạo ra để thiết lập một retaillanguag chung để x&​aacute;​c định c&​aacute;​c sản phẩm bất kể ch&​uacute;​ng được sản xuất hoặc b&​aacute;​n ở đ&​acirc;​u.&​nbsp;​Mỗi quốc gia v&​agrave;​ nh&​agrave;​ sản xuất c&​oacute;​ một bộ số duy nhất để dễ d&​agrave;​ng theo d&​otilde;​i sản phẩm.&​nbsp;​Với một <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​m&​aacute;​y qu&​eacute;​t m&​atilde;​ vạch</​a>​ đơn giản, c&​aacute;​c doanh nghiệp c&​oacute;​ thể quản l&​yacute;​ chuỗi b&​aacute;​n lẻ ch&​iacute;​nh x&​aacute;​c hơn v&​agrave;​ hiệu quả hơn.</​p>​
 +<​p>​Từ một khởi đầu khi&​ecirc;​m tốn, m&​atilde;​ vạch đ&​atilde;​ được t&​igrave;​m thấy kh&​ocirc;​ng chỉ tr&​ecirc;​n mọi mảnh bao b&​igrave;​ sản phẩm, m&​agrave;​ chỉ l&​agrave;​ về mọi kh&​iacute;​a cạnh của nền kinh tế hiện đại từ sản xuất đến cung ứng hậu cần.</​p>​
 </​div>​ </​div>​
  
 </​HTML>​ </​HTML>​
07907-heleophryne-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/26 15:26 by thaoit