User Tools

Site Tools


07906-heleioporus-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
07906-heleioporus-la-gi [2018/11/26 16:08]
thaoit
07906-heleioporus-la-gi [2018/11/26 16:10] (current)
thaoit
Line 72: Line 72:
 <div class="​storycontent">​ <div class="​storycontent">​
 <div class="​at-above-post-cat-page addthis-toolbox " data-title="​Barcode Art With Bic Pens" data-url="​https://​www.barcodesinc.com/​news/?​p=8721">&​nbsp;</​div>​ <div class="​at-above-post-cat-page addthis-toolbox " data-title="​Barcode Art With Bic Pens" data-url="​https://​www.barcodesinc.com/​news/?​p=8721">&​nbsp;</​div>​
-<​p><​img class="​alignnone"​ src="​http://​2d-code.co.uk/​images/​qr-code-art-the-blue-carpet-1.jpg"​ alt="​C&​aacute;​c"​ width="​250"​ height="​160"​ align="​right"​ />​N&​oacute;​ lu&​ocirc;​n th&​uacute;​ vị khi xem c&​aacute;​ch&​nbsp;<​a href="​http://​knstech.net">​m&​atilde;​ vạch</​a>&​nbsp;&​nbsp;​tạo ra hoặc ảnh hưởng đến nhiều loại t&​aacute;​c phẩm nghệ thuật kh&​aacute;​c nhau nhưng "​Ultraviolet -The Blue Carpet"​ của nghệ sĩ người Ph&​aacute;​p Jonathan Br&​eacute;​chignac c&​oacute;​ thể l&​agrave;​ một trong những ấn tượng nhất.&​nbsp;​Anh ta vẽ tay thiết kế 2,5 ft x 4 ft tr&​ecirc;​n giấy chỉ bằng b&​uacute;​t Bic m&​agrave;​u xanh lam v&​agrave;​ mực Ultraviolet!&​nbsp;​Phải mất v&​agrave;​ mất t&​aacute;​m th&​aacute;​ng để ho&​agrave;​n th&​agrave;​nh v&​agrave;​ sẽ được hiển thị như một phần của triển l&​atilde;​m "The Blue Route" từ ng&​agrave;​y 27 th&​aacute;​ng 9 năm 2013 đến ng&​agrave;​y 9 th&​aacute;​ng 2 năm 2014 tại Villa Empain ở Brussels.&​nbsp;​Sự phức tạp, chi tiết v&​agrave;​ phạm vi c&​ocirc;​ng việc kh&​aacute;​ tuyệt vời.&​nbsp;​Mỗi trong số bốn&​nbsp;<​a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​m&​atilde;​ QR</​a>&​nbsp;​trong c&​ocirc;​ng việc đưa bạn đến trang b&​iacute;​ ẩn như thế n&​agrave;​y&​nbsp;&​nbsp;​một&​nbsp;​.&​nbsp;​Hy vọng rằng ch&​uacute;​ng ta sẽ thấy nhiều t&​aacute;​c phẩm tuyệt vời hơn từ Br&​eacute;​chignac trong tương lai!</​p>​+<​p><​img class="​alignnone"​ src="​http://​2d-code.co.uk/​images/​qr-code-art-the-blue-carpet-1.jpg"​ alt="​C&​aacute;​c"​ width="​250"​ height="​160"​ align="​right"​ />​N&​oacute;​ lu&​ocirc;​n th&​uacute;​ vị khi xem c&​aacute;​ch&​nbsp;<​a href="​http://​knstech.net">​m&​atilde;​ vạch</​a>&​nbsp;&​nbsp;​tạo ra hoặc ảnh hưởng đến nhiều loại t&​aacute;​c phẩm nghệ thuật kh&​aacute;​c nhau nhưng "​Ultraviolet -The Blue Carpet"​ của nghệ sĩ người Ph&​aacute;​p Jonathan Br&​eacute;​chignac c&​oacute;​ thể l&​agrave;​ một trong những ấn tượng nhất.&​nbsp;​Anh ta vẽ tay thiết kế 2,5 ft x 4 ft tr&​ecirc;​n giấy chỉ bằng b&​uacute;​t Bic m&​agrave;​u xanh lam v&​agrave;​ mực Ultraviolet!&​nbsp;​Phải mất v&​agrave;​ mất t&​aacute;​m th&​aacute;​ng để ho&​agrave;​n th&​agrave;​nh v&​agrave;​ sẽ được hiển thị như một phần của triển l&​atilde;​m "The Blue Route" từ ng&​agrave;​y 27 th&​aacute;​ng 9 năm 2013 đến ng&​agrave;​y 9 th&​aacute;​ng 2 năm 2014 tại Villa Empain ở Brussels.&​nbsp;​Sự phức tạp, chi tiết v&​agrave;​ phạm vi c&​ocirc;​ng việc kh&​aacute;​ tuyệt vời.&​nbsp;​Mỗi trong số bốn&​nbsp;<​a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​m&​atilde;​ QR</​a>&​nbsp;​trong c&​ocirc;​ng việc đưa bạn đến trang b&​iacute;​ ẩn như thế n&​agrave;​y&​nbsp;&​nbsp;​một&​nbsp;​.&​nbsp;​Hy vọng rằng ch&​uacute;​ng ta sẽ thấy nhiều t&​aacute;​c phẩm tuyệt vời hơn từ Br&​eacute;​chignac trong tương lai!</​p>​
 </​div>​ </​div>​
  
 </​HTML>​ </​HTML>​
07906-heleioporus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/26 16:10 by thaoit