User Tools

Site Tools


07838-hamptophryne-la-gi

Hamptophryne là một chi động vật lưỡng cư trong họ Nhái bầu, thuộc bộ Anura.[2][1] Trước đây chi này được mô tả như là một chi đơn loài, tuy nhiên từ năm 2012 đã được sát nhập với chi Altigius.[3]

[1][4]

  1. ^ a ă â Frost, Darrel R. (2017). “Hamptophryne Carvalho, 1954”. Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. American Museum of Natural History. Truy cập ngày 8 tháng 10 năm 2017. 
  2. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
  3. ^ De Sá, R. O.; Streicher, J. W.; Sekonyela, R.; Forlani, M. C.; Loader, S. P.; Greenbaum, E.; Richards, S.; Haddad, C. F. B. (2012). “Molecular phylogeny of microhylid frogs (Anura: Microhylidae) with emphasis on relationships among New World genera”. BMC Evolutionary Biology 12: 241. PMC 3561245. PMID 23228209. doi:10.1186/1471-2148-12-241. 
  4. ^ “Microhylidae”. AmphibiaWeb: Information on amphibian biology and conservation. [web application]. Berkeley, California: AmphibiaWeb. 2017. Truy cập ngày 8 tháng 10 năm 2017. 
07838-hamptophryne-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)