User Tools

Site Tools


07776-h-nh-kh-c-hohenfriedberg-la-gi

Bản gốc Tiếng Đức

1. Tiết:

Auf, Ansbach-Dragoner!
Auf, Ansbach-Bayreuth!
Schnall um deinen Säbel
und rüste dich zum Streit!
Prinz Karl ist erschienen
auf Friedbergs Höh'n,
Sich das preußische Heer
mal anzusehen.

Đoạn điệp (2x):

Drum, Kinder, seid lustig
und allesamt bereit:
Auf, Ansbach-Dragoner!
Auf, Ansbach-Bayreuth!
Drum, Kinder, seid lustig
und allesamt bereit:
Auf, Ansbach-Dragoner!
Auf, Ansbach-Bayreuth!

2. Phần đồng ca:

Hab'n Sie keine Angst,
Herr Oberst von Schwerin,
Ein preuß'scher Dragoner
tut niemals nicht fliehn!
Und stünd'n sie auch noch
so dicht auf Friedbergs Höh',
Wir reiten sie zusammen
wie Frühlingsschnee.
Ob Säbel, ob Kanon',
ob Kleingewehr uns dräut:

Đoạn điệp (2x):

Drum, Kinder, seid lustig
und allesamt bereit:
Auf, Ansbach-Dragoner!
Auf, Ansbach-Bayreuth!
Drum, Kinder, seid lustig
und allesamt bereit:
Auf, Ansbach-Dragoner!
Auf, Ansbach-Bayreuth!

3. Phần đồng ca:

Halt, Ansbach-Dragoner!
Halt, Ansbach-Bayreuth!
Wisch ab deinen Säbel
und laß vom Streit;
Denn ringsumher
auf Friedbergs Höh'n
Ist weit und breit
kein Feind mehr zu sehn.
Und ruft unser König,
zur Stelle sind wir heut':
Auf, Ansbach-Dragoner!
Auf, Ansbach-Bayreuth!

Đoạn điệp:

Drum, Kinder, seid lustig
und allesamt bereit:
Auf, Ansbach-Dragoner!
Auf, Ansbach-Bayreuth!
Bản dịch

Tiết 1

Đứng lên, Long kỵ binh Ansbach!
Đứng lên, Ansbach-Bayreuth!
Thanh kiếm trên dây đeo của bạn
và trang bị cho mình cho trận chiến!
Vương công Karl xuất hiện
Oai vệ trên núi Friedberg
Quân đội Phổ
quan sát !

Đoạn điệp (2x):

Tiếng trống, trẻ em, thật hài hước
và tất cả đã sẵn sàng:
Đứng lên, Long kỵ binh Ansbach!
Đứng lên, Ansbach-Bayreuth!
Tiếng trống, trẻ em, thật hài hước
và tất cả đã sẵn sàng:
Đứng lên, Long kỵ binh Ansbach!
Đứng lên, Ansbach-Bayreuth!

2. Phần đồng ca:

Không phải lo lắng,
Đại tá Schwerin,
Một Long kỵ binh Phổ
không chạy trốn, không bao giờ!
Và họ cũng đứng
rất gần với đồi Friedberg,
Chúng tôi cưỡi cùng nhau
giống như mùa xuân có tuyết.
Cho dù bị thương, cho dù tiêu chuẩn,
cho dù cánh tay nhỏ, đe dọa chúng tôi

Đoạn điệp (2x):

Tiếng trống, trẻ em, thật hài hước
và tất cả đã sẵn sàng:
Đứng lên, Long kỵ binh Ansbach!
Đứng lên, Ansbach-Bayreuth!
Tiếng trống, trẻ em, thật hài hước
và tất cả đã sẵn sàng:
Đứng lên, Long kỵ binh Ansbach!
Đứng lên, Ansbach-Bayreuth!

3. Phần đồng ca:

Dừng lại, Ansbach-dragoon!
Dừng lại, Ansbach-Bayreuth!
Xoá sạch các vết thương của bạn
và để cho các tranh chấp;
Đối với xung quanh
Trên núi Friedberg uy nghiêm
Có xa và rộng
không còn một kẻ thù để được nhìn thấy.
Và các cuộc gọi vua của chúng tôi,
đến độ chúng ta ngày nay:
Đứng lên, Long kỵ binh Ansbach!
Đứng lên, Ansbach-Bayreuth!

Đoạn điệp:

Tiếng trống, trẻ em, thật hài hước
và tất cả đã sẵn sàng:
Đứng lên, Long kỵ binh Ansbach!
Đứng lên, Ansbach-Bayreuth!
07776-h-nh-kh-c-hohenfriedberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)