User Tools

Site Tools


07769-h-mo-c-la-gi

Họ Moóc hay họ Hải mã (danh pháp khoa học: Odobenidae) là một họ trong siêu họ (hoặc nhóm không phân hạng) gọi chung là động vật chân vây (Pinnipedia) của bộ Ăn thịt (Carnivora). Họ này chỉ có 1 loài còn sinh tồn là hải mã (hay moóc).

Tất cả các chi đều tuyệt chủng trừ Odobenus.

  • Encyclopedia of Marine Mammals, ed. William F. Perrin, Bernd Würsig, J.G.M. Thewissen
  • Marine Mammals, Evolutionary Biology, 2nd ed.
07769-h-mo-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)