User Tools

Site Tools


07767-h-i-t-ng-la-gi

Hải tượng trong tiếng Việt có thể là:

  • Tên gọi của các loài trong chi Mirounga. Còn gọi là voi biển.
  • Tên gọi phiên dịch từ tiếng Trung để chỉ moóc (hay hải mã).
07767-h-i-t-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)