User Tools

Site Tools


07719-guiratinga-la-gi

Guiratinga là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 5358,322 km², dân số năm 2007 là 13836 người, mật độ 2,58 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07719-guiratinga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)