User Tools

Site Tools


07716-guia-lopes-da-laguna-la-gi

Guia Lopes da Laguna là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 1210,472 km², dân số năm 2007 là 10182 người, mật độ 8,41 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07716-guia-lopes-da-laguna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)