User Tools

Site Tools


07708-guatambu-la-gi

Guatambu là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 206,3 km², dân số năm 2007 là 4505 người, mật độ 20,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07708-guatambu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)