User Tools

Site Tools


07706-guaruj-do-sul-la-gi

Guarujá do Sul là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 100,55 km², dân số năm 2007 là 4722 người, mật độ 46,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07706-guaruj-do-sul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)