User Tools

Site Tools


07704-guaribas-la-gi

Guaribas là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 4279,673 km², dân số năm 2007 là 4343 người, mật độ 1,01 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07704-guaribas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)