User Tools

Site Tools


07696-guarapari-la-gi

Guarapari là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 592,231 km², dân số năm 2007 là 93012 người, mật độ 157,05 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
07696-guarapari-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)