User Tools

Site Tools


07695-guarant-do-norte-la-gi

Guarantã do Norte là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 4713,043 km², dân số năm 2007 là 30920 người, mật độ 6,56 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07695-guarant-do-norte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)