User Tools

Site Tools


07689-guaramirim-la-gi

Guaramirim là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 268,119 km², dân số năm 2007 là 29932 người, mật độ 113,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07689-guaramirim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)