User Tools

Site Tools


07685-guaraciaba-do-norte-la-gi

Guaraciaba do Norte là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 611,463 km², dân số năm 2007 là 35906 người, mật độ 58,72 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
07685-guaraciaba-do-norte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)