User Tools

Site Tools


07683-guarabira-la-gi

Guarabira là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 180,764 km², dân số năm 2007 là 53403 người, mật độ 293,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07683-guarabira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)