User Tools

Site Tools


07670-guamar-la-gi

Guamaré là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 259,181 km², dân số năm 2007 là 9677 người, mật độ 37,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07670-guamar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)