User Tools

Site Tools


07663-guadalupe-piau-la-gi

Guadalupe là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1019,645 km², dân số năm 2007 là 9575 người, mật độ 9,39 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07663-guadalupe-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)