User Tools

Site Tools


07613-gravat-la-gi

Gravatá là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 491,5 km², dân số năm 2007 là 70243 người, mật độ 142,92 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07613-gravat-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)