User Tools

Site Tools


07579-gracixalus-la-gi

Gracixalus là một chi động vật lưỡng cư trong họ Rhacophoridae, thuộc bộ Anura. Chi này có 2 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

Hiện có 10 loài được ghi nhận, trong đó ít nhất 4 loài quan sát thấy ở Việt Nam:

 • Gracixalus carinensis Boulenger, 1893[2]
 • Gracixalus gracilipes Bourret, 1937
 • Gracixalus jinxiuensis Hu, 1978
 • Gracixalus lumarius Rowley et al. 2014
 • Gracixalus medogensis Ye & Hu, 1984
 • Gracixalus nonggangensis Mo, Zhang, Luo & Chen, 2013
 • Gracixalus quangi Rowley, Dau, Nguyen, Cao & Nguyen, 2011
 • Gracixalus quyeti Nguyen, Hendrix, Böhme, Vu & Ziegler, 2008
 • Gracixalus sapaensis[3]
 • Gracixalus supercornutus Orlov, Ho & Nguyen, 2004
 • Gracixalus waza Nguyen, Le, Pham, Nguyen, Bonkowski & Ziegler, 2013[4][5]
07579-gracixalus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)