User Tools

Site Tools


07572-gr-o-par-la-gi

Grão Pará là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 328 km², dân số năm 2007 là 6051 người, mật độ 18,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07572-gr-o-par-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)