User Tools

Site Tools


07569-governador-nunes-freire-la-gi

Governador Nunes Freire là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 1037,121 km², dân số năm 2007 là 22589 người, mật độ 21,78 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
07569-governador-nunes-freire-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)