User Tools

Site Tools


07568-governador-newton-bello-la-gi

Governador Newton Bello là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 1160,866 km², dân số năm 2007 là 10473 người, mật độ 9,02 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
07568-governador-newton-bello-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)