User Tools

Site Tools


07567-governador-mangabeira-la-gi

Governador Mangabeira là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 94,359 km², dân số năm 2007 là 19793 người, mật độ 209,76 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
07567-governador-mangabeira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)