User Tools

Site Tools


07566-governador-luiz-rocha-la-gi

Governador Luiz Rocha là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 372,991 km², dân số năm 2007 là 6819 người, mật độ 18,28 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
07566-governador-luiz-rocha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)