User Tools

Site Tools


07565-governador-lindenberg-la-gi

Governador Lindenberg là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 359,613 km², dân số năm 2007 là 9735 người, mật độ 27,07 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
07565-governador-lindenberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)