User Tools

Site Tools


07564-governador-jorge-teixeira-la-gi

Governador Jorge Teixeira là một đô thị thuộc bang Rondônia, Brasil. Đô thị này có diện tích 5067 km², dân số năm 2007 là 11432 người, mật độ 2,26 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07564-governador-jorge-teixeira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)