User Tools

Site Tools


07561-governador-dix-sept-rosado-la-gi

Governador Dix-Sept Rosado là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 1129,356 km², dân số năm 2007 là 12751 người, mật độ 11,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07561-governador-dix-sept-rosado-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)