User Tools

Site Tools


07560-governador-celso-ramos-la-gi

Governador Celso Ramos là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 93 km², dân số năm 2007 là 12175 người, mật độ 130,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07560-governador-celso-ramos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)