User Tools

Site Tools


07559-governador-archer-la-gi

Governador Archer là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 435,731 km², dân số năm 2007 là 10075 người, mật độ 23,12 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
07559-governador-archer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)