User Tools

Site Tools


07496-goianinha-la-gi

Goianinha là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 192,277 km², dân số năm 2007 là 17783 người, mật độ 92,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07496-goianinha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)