User Tools

Site Tools


07491-goian-sia-do-par-la-gi

Goianésia do Pará là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 7021,191 km², dân số năm 2007 là 27138 người, mật độ 3,87 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07491-goian-sia-do-par-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)