User Tools

Site Tools


07486-godofredo-viana-la-gi

Godofredo Viana là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 640,093 km², dân số năm 2007 là 10344 người, mật độ 16,16 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
07486-godofredo-viana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)