User Tools

Site Tools


07462-gl-ria-do-goit-la-gi

Glória do Goitá là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 231 km², dân số năm 2007 là 28667 người, mật độ 124,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07462-gl-ria-do-goit-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)