User Tools

Site Tools


07441-gilbu-s-la-gi

Gilbués là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 3495,016 km², dân số năm 2007 là 10351 người, mật độ 2,96 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07441-gilbu-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)