User Tools

Site Tools


07402-gentio-do-ouro-la-gi

Gentio do Ouro là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 3671,237 km², dân số năm 2007 là 11478 người, mật độ 3,13 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
07402-gentio-do-ouro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)