User Tools

Site Tools


07400-general-sampaio-la-gi

General Sampaio là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 206,198 km², dân số năm 2007 là 6386 người, mật độ 30,97 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
07400-general-sampaio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)