User Tools

Site Tools


07397-general-carneiro-la-gi

General Carneiro là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 3721,078 km², dân số năm 2007 là 4803 người, mật độ 1,29 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07397-general-carneiro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)