User Tools

Site Tools


07393-geminiano-la-gi

Geminiano là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 471,57 km², dân số năm 2007 là 5364 người, mật độ 11,37 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07393-geminiano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)