User Tools

Site Tools


07388-gegeneophis-la-gi

Gegeneophis là một chi động vật lưỡng cư trong họ Caeciliidae, thuộc bộ Gymnophiona. Chi này có 12 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

 • Gegeneophis carnosus (Beddome, 1870)
 • Gegeneophis danieli Giri, Wilkinson & Gower, 2003
 • Gegeneophis goaensis Bhatta, Dinesh, Prashanth & Kulkarni, 2007
 • Gegeneophis krishni Pillai & Ravichandran, 1999
 • Gegeneophis madhavai Bhatta & Srinivasa, 2004
 • Gegeneophis mhadeiensis Bhatta, Dinesh, Prashanth & Kulkarni, 2007
 • Gegeneophis nadkarnii Bhatta & Prashanth, 2004
 • Gegeneophis pareshi Giri, Gower, Gaikwad & Wilkinson, 2011
 • Gegeneophis primus Kotharambath, Gower, Oommen & Wilkinson, 2012
 • Gegeneophis ramaswamii Taylor, 1964
 • Gegeneophis seshachari Ravichandran, Gower & Wilkinson, 2003
 • Gegeneophis orientalis Agarwal, Wilkinson, Mohapatra, Dutta, Giri & Gower, 2013
07388-gegeneophis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)