User Tools

Site Tools


07366-gaspar-la-gi

Gaspar là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 386,354 km², dân số năm 2007 là 52428 người, mật độ 135,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07366-gaspar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)