User Tools

Site Tools


07365-garuva-la-gi

Garuva là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 501,39 km², dân số năm 2007 là 13393 người, mật độ 26,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07365-garuva-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)