User Tools

Site Tools


07363-garraf-o-do-norte-la-gi

Garrafão do Norte là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 1604,355 km², dân số năm 2007 là 24619 người, mật độ 15,35 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07363-garraf-o-do-norte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)