User Tools

Site Tools


07362-garopaba-la-gi

Garopaba là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 115 km², dân số năm 2007 là 16399 người, mật độ 142,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07362-garopaba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)