User Tools

Site Tools


07360-garibaldi-rio-grande-do-sul-la-gi

Garibaldi là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 167,7 km², dân số năm 2007 là 29709 người, mật độ 177,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
07360-garibaldi-rio-grande-do-sul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)