User Tools

Site Tools


07352-garanhuns-la-gi

Garanhuns là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 472,46 km², dân số năm 2007 là 124511 người, mật độ 263,54 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07352-garanhuns-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)