User Tools

Site Tools


07345-gameleira-la-gi

Gameleira là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 259,7 km², dân số năm 2007 là 26404 người, mật độ 101,67 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07345-gameleira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)