User Tools

Site Tools


07344-gameleira-de-goi-s-la-gi

Gameleira de Goiás là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 595,316 km², dân số năm 2007 là 2816 người, mật độ 4,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
07344-gameleira-de-goi-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)