User Tools

Site Tools


07324-ga-nasva-la-gi

Ga Nasva
Станция Насва
Stantsiya Nasva
Thông tin khái quát
Tuyến Tuyến đường sắt Sankt-Peterburg—Vitebsk
Ke ga 1
Đường xe lửa 1
Thông tin thêm
Mở cửa 1908

Ga Nasva là một nhà ga cũ nằm trên nhánh Sankt-Peterburg—Vitebsk của tuyến đường sắt tháng Mười.

07324-ga-nasva-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)