User Tools

Site Tools


07323-ga-cha-do-norte-la-gi

Gaúcha do Norte là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 16898,569 km², dân số năm 2007 là 5780 người, mật độ 0,34 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07323-ga-cha-do-norte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)